Mae'n ddrwg iawn gennym fod eich babi wedi marw. Yn Sands, rydyn ni'n deall pa mor ddinistriol yw hi pan fydd babi'n marw gan fod llawer ohonom ni wedi bod trwy'r profiad ein hunain.

Rydyn ni'n gwybod fod pawb yn galaru’n wahanol ac nid oes ffordd gywir nac anghywir o alaru. Mae pob person angen gwahanol fathau o gefnogaeth a gall hyn newid dros amser. Efallai y bydd rhai pobl yn hapus i siarad, efallai y bydd eraill yn cael cysur o ddarllen yn dawel am brofiadau eraill, tra bydd yn well gan rai gyfarfod wyneb yn wyneb a rhannu eu profiad.

Dyma’r gwahanol sianeli y gallwn eich cefnogi drwyddynt:

GriefChat

Colli babi cyn, yn ystod neu'n fuan ar ôl genedigaeth yw un o'r pethau anoddaf y gall unrhyw un ei wynebu. Yr hyn sy'n synnu llawer o bobl yw pa mor gryf y gall yr emosiynau fod, sut y gallant newid yn gyflym iawn, a pha mor hir y maent yn para. Mae’n bosibl y bydd pobl o’ch cwmpas yn meddwl y dylech fod ‘yn ôl i normal’ ar ôl ychydig wythnosau neu fisoedd. Yn Sands rydyn ni'n gwybod y gall y daith alar fynd â chi i weledigaeth hollol newydd o normalrwydd, lle mae bywyd gwerthfawr eich babi yn cael ei gynnwys.

Mae pawb yn galaru mewn ffordd sy'n unigryw iddyn nhw. 

Rydyn ni'n gwybod na all neb ddeall yn union sut mae colli'ch babi yn ei deimlo i chi. Ond rydyn ni’n deall ei bod hi weithiau’n haws siarad â rhywun y tu allan i’ch ffrindiau a’ch teulu am alar ac effaith profedigaeth ar eich bywyd a dyma pam rydyn ni’n cynnig gwasanaeth GriefChat, ochr yn ochr â Llinell Gymorth Sands a'n gwasanaethau cymorth eraill. 

Crëwyd GriefChat gan arbenigwyr profedigaeth a thrwy glicio ar y blwch GriefChat isod, gallwch chi sgwrsio'n uniongyrchol â chynghorydd profedigaeth sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig. Mae gan gwnselwyr GriefChat brofiad o gefnogi pobl sydd wedi cael profedigaeth a byddant yn gwrando ar eich stori, yn archwilio sut mae eich galar yn effeithio arnoch chi ac yn eich helpu i ddod o hyd i unrhyw gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnoch. Mae GriefChat yn wasanaeth rhad ac am ddim ac ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yb-9yh. Gallwch e-bostio neu anfon neges at   Sands neu GriefChat y tu allan i'r oriau hyn.

Mae GriefChat yn darparu cefnogaeth emosiynol i bobl sydd wedi cael profedigaeth, mynediad at gwnselwyr profedigaeth hyfforddedig ac atgyfeirio i wasanaethau profedigaeth arbenigol Sands.

Llinell Gymorth Rhad ac Am Ddim

Mae Llinell Gymorth Genedlaethol Sands yn darparu lle diogel a chyfrinachol i unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan farwolaeth babi. P’un a fu farw eich babi ers talwm neu’n ddiweddar, rydym yma i chi.

Mae'r llinell gymorth am ddim i'w ffonio o linellau tir a ffonau symudol ar 0808 164 3332.

Mae’r tîm ar gael i siarad â nhw rhwng 10yb a 3yp o ddydd Llun i ddydd Gwener 6yh i 9yh ar nosweithiau Mawrth, Mercher a Iau. 

Gellir cysylltu â thîm y llinell gymorth hefyd yn helpline@sands.org.uk 

Dysgwch fwy am y Llinell Gymorth

Mae Llinell Gymorth Sands yn aelod o Bartneriaethau Llinellau Cymorth ac mae wedi’i hachredu ers 2018.

Helplines Partnerships member logo=

Blychau Cof Sands

Mae Blychau Cof Sands  yn darparu lle i rieni a theuluoedd greu a chadw atgofion o'u baban annwyl.

Mae Blychau Cof Sands yn hollol rhad ac am ddim a gallwch eu harchebu drwy Siop Sands.

 

Grwpiau cymorth lleol

Mae llawer o rieni yn teimlo mai dim ond eraill sydd wedi profi marwolaeth babi all gynnig gwir ddealltwriaeth. Mae ein rhwydwaith ledled y wlad o fwy na 106 o grwpiau cymorth lleol, sy’n cael eu rhedeg fel arfer gan rieni mewn profedigaeth ac aelodau o’r teulu, yn cynnig cyfle i chi gwrdd ag eraill, cael cefnogaeth a rhannu eich profiad.

Mae llawer o grwpiau Sands yn cynnig cyfarfodydd cymorth ar-lein, cymorth dros y ffôn neu e-bost.

Chwiliwch am eich grŵp cymorth lleol agosaf

 

Online Support Meetings

If there isn't a group near you, or simply you'd rather seek support online in a group environment, please see the range of meetings we have on offer and book your place in any of them following the link:

Online Support Meetings

Online Support Meetings for Men

Online Support Meetings for Black Communities

Online Support Meetings for South Asian Communities

Online Support Meeting for members of the Armed Forces and their partners - contact dandelionmilfamilies@gmail.com to register and more information.

Cymuned Ar-lein Sands a Grŵp Cymorth Facebook

Pan fydd babi'n marw gall rhieni mewn profedigaeth deimlo'n ynysig iawn. Fel arfer nid ydyn nhw'n adnabod unrhyw un arall sydd wedi cael profiad tebyg. Weithiau gall cefnogaeth gan deulu a ffrindiau ddisgyn i ffwrdd yn fuan ar ôl i fabi farw.

Mae Cymuned Ar-lein Sands yn darparu lle diogel i rieni mewn profedigaeth gysylltu â'i gilydd a rhannu eu teimladau 24 awr y dydd.

Ewch i Cymuned Ar-lein Sands

Mae grŵp Cefnogaeth Facebook Sands yn gymuned o rieni sy'n helpu ei gilydd trwy golli babi.

Gallwch gofrestru ac ymuno â'r grŵp gan ddefnyddio'r ddolen isod:

https://www.facebook.com/groups/SandsSupportGroup/

 

Sands United

Mae Sands United FC yn ffordd unigryw i dadau ac aelodau eraill o’r teulu sydd wedi cael profedigaeth ddod at ei gilydd drwy gariad cyffredin at chwaraeon a dod o hyd i rwydwaith cymorth lle gallant deimlo’n gyfforddus yn siarad am eu galar pan fyddant yn barod.

Mae'r timau hefyd yn coffau bywydau rhy fyr eu babanod trwy ddangos eu henwau yn falch ar y cit a wisgir ar gyfer pob gêm.

Dysgwch fwy yma.

Support for Black communities

Pregnancy and baby loss affects all communities, but we know that some can face additional barriers when looking for support. That's why we have created a safe space for Black parents, family members and others.

Visit the Support for Black communities page to find out more.

Support for South Asian communities

Baby loss affects all communities and here at Sands we recognise the need for greater engagement and tailored support for South Asian parents, family members and others to be able to turn to. That is why we have created this dedicated safe, and confidential space for you.

Visit the Support for South Asian communities page to find out more.

Gwybodaeth i rieni sy'n ystyried gwneud cwyn neu gymryd camau cyfreithiol

A ydych yn ystyried cymryd camau cyfreithiol neu wneud cwyn?

Mae'n ddrwg gennym ni eich bod chi'n gweld bod angen cymorth arnoch chi ac yn meddwl am gamau cyfreithiol yn dilyn marwolaeth eich babi.

Gallai’r wybodaeth ganlynol eich helpu i benderfynu a ddylid bwrw ymlaen â’r cam hwn a sut, a’r sefydliadau a’r gwasanaethau a fydd yn gallu eich cefnogi yn ystod y cyfnod anodd hwn. Efallai yr hoffech chi hefyd ddarllen trwy ein gwybodaeth Adolygu Marwolaeth Pob Babi. 

Yn y lle cyntaf, efallai y byddwch am wneud cwyn drwy’r gwasanaeth PALS (Cyswllt Cynghori Cleifion) lle cafodd eich babi ei eni (neu y bu farw, os nad hwn yw’r un ysbyty). Mae gan bob Ymddiriedolaeth neu Fwrdd Iechyd fanylion gwasanaeth PALS ar eu gwefan.

Os byddwch yn penderfynu yr hoffech ymchwilio i gamau cyfreithiol, argymhellwn eich bod yn cysylltu â'r elusen  AvMA (Gweithredu yn Erbyn Damweiniau Meddygol).

Gall AvMA ddarparu cymorth a chyngor drwy eu llinell gymorth, gall eich helpu i ddod o hyd i gyfreithiwr a gall roi cyngor ar hawliadau iawndal. Mae cyngor diduedd, rhad ac am ddim gan gyfreithiwr hyfforddedig ar gael, a all eich cyfeirio at wasanaethau pellach.

Mae AvMA yn cynhyrchu canllawiau hunangymorth i rieni sy'n ceisio gwybodaeth a chymorth. Mae'r canllawiau hyn yn rhoi cyngor ar ddod o hyd i gyfreithiwr.

Mae tîm Gwasanaethau Cefnogi Profedigaeth Sands ar gael i'ch cefnogi'n emosiynol trwy gydol eich profedigaeth.

5 ffordd y gallwch chi helpu rhywun y mae ei fabi wedi marw

Taflen ddefnyddiol, i'w lawrlwytho am ddim

Cysylltiadau a sefydliadau defnyddiol

Yn Sands rydym yn cefnogi unrhyw un yr effeithiwyd arno gan farwolaeth babi. Mae ein Tîm Llinell Gymorth profiadol yma i wrando a chynnig cefnogaeth a gwybodaeth heb farnu, pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

Fodd bynnag, efallai y bydd gennych fater meddygol neu bersonol sy'n gysylltiedig â marwolaeth eich babi yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdano gan sefydliad arall. Yma rydym yn falch o ddarparu dolenni i wefannau eraill, mewn trefn thematig, a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol i chi.

Gweler y rhestr lawn yma

Exit Site