Yn Sands rydym yn cefnogi unrhyw un yr effeithiwyd arno gan farwolaeth babi. Mae ein Tîm Llinell Gymorth profiadol yma i wrando a chynnig cefnogaeth a gwybodaeth heb farnu, pryd bynnag y byddwch ei angen.

Fodd bynnag, efallai y bydd gennych fater meddygol neu bersonol yn ymwneud â marwolaeth eich babi yr hoffech gael rhagor o wybodaeth amdano gan sefydliad arall. Yma rydym yn falch o ddarparu dolenni i wefannau eraill, mewn trefn thematig, a fydd, gobeithio, yn ddefnyddiol.

Sylwch nad yw cynnwys y rhestr hon yn gyfystyr ag argymhelliad neu gymeradwyaeth sefydliad ac ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth, cyngor neu wasanaethau a ddarperir gan unrhyw sefydliad a restrir yma.

Mae dolenni defnyddiol wedi'u grwpio i'r categorïau canlynol

 1. Cefnogaeth Profedigaeth ar ôl marwolaeth babi
 2. Cefnogaeth a Chwnsela Profedigaeth
 3. Galar Plant
 4. Cefnogaeth Ddiwylliannol a Chrefyddol
 5. Cefnogaeth Iechyd Meddwl
 6. Cwnsela a Chefnogaeth Perthnasoedd
 7. Materion yn Ymwneud â Beichiogrwydd
 8. Cyngor a Gwybodaeth
 9. Cyflyrau Meddygol
 10. Ffotograffiaeth Profedigaeth/Cofroddion/Gemwaith
 11. Angladdau a Gwasanaethau
 12. Ymchwil ac Atal
 13. Trais yn y Cartref a Chamdriniaeth
 14. Cefnogaeth i'r rhai nad ydyn nhw o reidrwydd wedi cael profedigaeth
 15. Storïau gan rieni sydd wedi cael profedigaeth
 16. Profedigaethau Eraill

 

Cefnogaeth profedigaeth ar ôl marwolaeth babi

 

A Child of Mine – Cymorth i Rieni sydd wedi cael Profedigaeth

Darparu gwybodaeth ac arweiniad ymarferol cywir a chyfredol ar ôl marwolaeth plentyn. Sicrhau bod gwasanaethau profedigaeth broffesiynol yn cael eu gwella trwy brofiad teuluoedd eraill mewn profedigaeth. Cynllunio a darparu gwasanaethau mwy uniongyrchol i deuluoedd ar ôl marwolaeth plentyn, gan gynnwys cymorth ariannol, cymorth a chyngor ymarferol.

Llinell gymorth ar 07803 751229 rhwng 9:00yb a 5:00yp

Rhif ffôn: 01785 283 434

E-bost: hello@achildofmine.org.uk

Gwefan: www.achildofmine.org.uk

 

 

Antenatal Results and Choices (ARC)

Mae ARC yn cynnig gwybodaeth a chymorth anghyfarwyddol i rieni cyn, yn ystod ac ar ôl sgrinio cyn geni; pan ddywedir wrthynt fod gan eu babi anomaledd; pan fyddant yn gwneud penderfyniadau anodd ynghylch parhau â beichiogrwydd neu ddod â beichiogrwydd i ben, a phan fyddant yn ymdopi â materion cymhleth a phoenus ar ôl gwneud penderfyniad, gan gynnwys profedigaeth. Maent yn cynnig Llinell Gymorth, rhwydwaith cymorth a llenyddiaeth i rieni, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Llinell Gymorth: 0845 077 2290 neu 0207 713 7486

Dydd Llun-Dydd Gwener, o 10:00yb tan 5:30yp

E-bost: info@arc-uk.org

Gwefan: www.arc-uk.org

 

At A Loss

Gwefan ar-lein lle gall defnyddwyr chwilio am y gefnogaeth fwyaf addas ledled y DU.

Gwefan: http://www.ataloss.org/find-support/search

 

Brief Lives-Remembered

Mae Brief Lives-Remembered yn olrhain man gorffwys babanod a gafodd eu geni yn farw neu a fu farw flynyddoedd lawer yn ôl.

Gwefan: https://www.brieflives-remembered.co.uk/

 

Care for the Family

Mae Care for the Family yn darparu cymorth i rieni, cymorth i deuluoedd a chymorth profedigaeth. Mae hwn yn sefydliad teuluol, sy'n hyrwyddo bywyd teuluol cryf, ac yn helpu gydag unrhyw anawsterau o fewn teulu. Mae iddi ethos tosturi Cristnogol. Maent yn cynnal cyrsiau magu plant ledled y DU

Rhif ffôn: 029 2081 0800

E-bost: mail@cff.org.uk

Gwefan: www.careforthefamily.org.uk

 

Child Bereavement UK – CBUK

Mae Child Bereavement UK yn cefnogi teuluoedd ac yn addysgu gweithwyr proffesiynol pan fydd plentyn o unrhyw oedran wedi marw neu’n marw a phan fo plentyn mewn profedigaeth.

Mae Child Bereavement UK yn cynnig cefnogaeth i oedolion a phlant a phobl ifanc hyd at 25 oed sydd wedi cael profedigaeth.

Mae yn cynnig cymorth profedigaeth wyneb yn wyneb rhad ac am ddim yn yr ardaloedd hyn: Swydd Buckingham, Swydd Gaer, Cumbria, Glasgow, Leeds, Milton Keynes, Dwyrain Llundain, Gorllewin Llundain.

Llinell Gymorth Genedlaethol: 0800 02 888 40

Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9:00yb a 5:00yp

E-bost: support@childbereavementuk.org

Sgwrs fyw trwy'r wefan

Gwefan: www.childbereavementuk.org

 

The Child Death Helpline

Llinell gymorth bwrpasol sy’n cynnig cymorth i unrhyw un yr effeithiwyd arno gan farwolaeth plentyn o unrhyw oedran, o dan unrhyw amgylchiadau, waeth pa mor ddiweddar neu bell yn ôl.

Llinell Gymorth: Rhadffôn 0800 282 986 neu 0808 800 6019

Dydd Llun i ddydd Gwener 10yb i 1yp, dydd Mawrth 1yp i 4yp, dydd Mercher 1yp i 4yp

Bob nos rhwng 7yh a 10yh

E-bost: contact@childdeathhelpline.org         

Gwefan: http://childdeathhelpline.org.uk

Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y ffôn am ddim ar gyfer ieithoedd heblaw Saesneg.

 

The Compassionate Friends

Sefydliad o rieni mewn profedigaeth a'u teuluoedd sy'n cynnig dealltwriaeth, cefnogaeth ac anogaeth i eraill ar ôl marwolaeth plentyn neu blant.

Llinell Gymorth Genedlaethol: 0345 123 2304 (Yn ddyddiol 10:00yb-4:00yp, 7:00yh-10:00yh)

Llinell Gymorth Gogledd Iwerddon: 0288 77 88 016 (Yn ddyddiol 10:00yb-4:00yp, 7:00yh-9:30yh)

Gwefan: www.tcf.org.uk

E-bost: helpline@tcf.org.uk

 

Cruse Bereavement Care

Mae Cruse Bereavement Care yn cynnig cymorth am ddim i bobl sydd wedi cael profedigaeth oherwydd marwolaeth, mewn unrhyw ffordd, beth bynnag fo’u hoedran, cenedligrwydd neu gred. Mae cymorth yn cynnwys cymorth profedigaeth un-i-un, grwpiau cymorth profedigaeth a chyngor neu wybodaeth ar faterion ymarferol a llinell gymorth.

Mae gan Cruse wefan bwrpasol ar gyfer pobl ifanc: www.hopeagain.org.uk  Nodwedd arbennig o'r wefan hon yw bwrdd negeseuon lle gall pobl ifanc rannu eu profiadau a derbyn atebion gan gefnogwyr ifanc hyfforddedig.

Llinell Gymorth: 0808 808 1677

E-bost: helpline@cruse.org.uk or info@cruse.org.uk

Gwefan: www.cruse.org.uk

 

Lullaby Trust

Mae’r Lullaby Trust yn darparu cyngor arbenigol ar gwsg mwy diogel i fabanod, cefnogaeth emosiynol i deuluoedd sydd wedi cael profedigaeth ac yn codi ymwybyddiaeth o Syndrom Marwolaeth Sydyn Babanod (SIDS).

Llinell Gymorth Cefnogaeth Profedigaeth: 0808 802 6868

Gwybodaeth a chyngor: 0808 802 6869

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 10:00yb – 5:00yp

Penwythnosau a Gwyliau Cyhoeddus 6:00yh – 10:00yh

E-bost: support@lullabytrust.org.uk

Gwefan: www.lullabytrust.org.uk

 

Miscarriage Association

Mae'r Miscarriage Association yn cynnig cymorth a gwybodaeth i unrhyw un y mae colli babi yn gynnar yn ei feichiogrwydd yn effeithio arno. Maent hefyd yn codi ymwybyddiaeth o gamesgoriad ac yn hyrwyddo arfer da mewn gofal meddygol. Maent yn darparu rhwydwaith o grwpiau cymorth a chysylltiadau ffôn ledled y DU.

Llinell Gymorth: 01924 200799

Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9.00yb a 4.00yp

E-bost: info@miscarriageassociation.org.uk

Gwefan: https://www.miscarriageassociation.org.uk/

 

Petals

Petals yw’r Elusen Cwnsela ar Golled Babanod. Maent yn darparu cwnsela arbenigol rhad ac am ddim i gefnogi iechyd meddwl menywod, dynion a chyplau sy'n profi colled mewn beichiogrwydd neu golli babi. Mae eu cwnselwyr yn darparu gofod diogel i arwain rhieni trwy alar a thrawma eu profiad dinistriol i le o gymod a gobaith ar gyfer y dyfodol.

Mae gwasanaeth cwnsela fideo ar-lein cenedlaethol Petals yn darparu cymorth seicolegol i bobl ar draws y DU, ac mewn rhai ardaloedd maent hefyd yn darparu cwnsela wyneb yn wyneb, mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaethau ysbytai.

Ffôn (ymholiadau cwnsela): 0300 688 0068 (costau lleol yn berthnasol)

E-bost: counselling@petalscharity.org

Gwefan: www.petalscharity.org
 

Saying Goodbye

Rhan o'r Mariposa Trust.  Mae Saying Goodbye yn darparu gwasanaethau coffa Cadeirlan i unrhyw un y mae ei faban wedi marw ar unrhyw adeg o feichiogrwydd, ar enedigaeth neu yn ei fabandod.

Rhif ffôn: 0845 293 8027

E-bost: info@sayinggoodbye.org

Gwefan: www.sayinggoodbye.org

Gwefan: www.mariposatrust.org

Gweinyddol: office@sayinggoodbye.org

 

Twins Trust Bereavement Support Group

Mae'r Grŵp Cefnogaeth Twins Trust Bereavement ar gyfer rhieni sydd wedi colli gefeilliaid/lluosog neu'r ddau/pob gefeilliaid/lluosog. Mae'r brif wefan ar gyfer cefnogaeth gydag efeilliaid/lluosogau byw felly efallai y bydd eisiau eu cyfeirio'n benodol at ardal brofedigaeth.

Mae’r Grŵp Cefnogaeth yn cynnig cymorth rhiant i riant drwy eu gwasanaeth cyfeillio a thrwy eu grŵp cymorth profedigaeth caeedig ar Facebook.

Gwefan: https://twinstrust.org/bereavement.html

E-bost: bereavementsupport@twinstrust.org

Cefnogaeth a Chwnsela Profedigaeth

At A Loss

Gwefan lle gall defnyddwyr chwilio am y gefnogaeth fwyaf addas ledled y DU, wedi'i theilwra i'r math o golled ac oedran y profedigaeth.

Gwefan: http://www.ataloss.org/find-support/search

Baby Loss Retreat

Sefydlwyd Baby Loss Retreat i helpu teuluoedd sy’n ceisio ymdopi â marwolaeth eu babi.

"Rydym hefyd yn darparu Cwnsela, Therapi Trawma a Therapi Gwrando Cerddoriaeth ar gyfer brodyr a chwiorydd sy'n cael eu heffeithio gan golled. Mae gennym ni'r ddau Gwnselwyr Profedigaeth gwrywaidd a benywaidd. Rydym hefyd yn cynnal grŵp cymorth ar ddydd Llun neu ddydd Mawrth olaf y mis. Mae'r wybodaeth hon ar gael ar ein gwefan. Tudalen digwyddiad (2) Baby Loss Retreat | Facebook 

Mae gennym hefyd siaradwyr sy'n mynychu i gefnogi teuluoedd gyda gorbryder, iselder a chysgu. Fel elusen rydym yn hoffi cynnig amrywiaeth o gefnogaeth i roi opsiwn i deuluoedd a chael y gefnogaeth gywir i bob unigolyn. Mae croeso i bawb ddod draw.”

Gwefan: https://babylossretreat.org.uk/ 

British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP)

Yn darparu gwybodaeth am sut y gall cwnsela fod o fudd i chi neu'r rhai sy'n agos atoch, a sut i ddod o hyd i therapydd preifat. Bydd y rhan fwyaf yn codi ffi.

Gwasanaethau Cwsmer: 01455 883300 – Trydar @BCAP – Testun 01455 883300

Dydd Llun - dydd Gwener, o 9.00yb tan 5:00yp

E-bost: bacp@bacp.co.uk

Gwefan: www.bacp.co.uk

Gwefan i chwilio am gwnselwyr yn eich ardal: http://www.itsgoodtotalk.org.uk/therapists

 

British Association for Behavioural & Cognitive Therapies (CBT)

Manylion yr holl Therapyddion Therapi Ymddygiad Gwybyddol achrededig. Mae’r holl ymarferwyr a restrir yma yn aelodau achrededig o naill ai’r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Seicotherapiau Ymddygiadol a Gwybyddol (BABCP), sef y sefydliad arweiniol ar gyfer Therapi Ymddygiad Gwybyddol yn y DU ac Iwerddon, neu’r Gymdeithas Therapi Ymddygiad Emosiynol Rhesymol (AREBT).

Gwefan: https://babcp.com/

Gwefan i chwilio am therapyddion: http://www.cbtregisteruk.com/Default.aspx

 

Cruse Bereavement Care

Mae Cruse Bereavement Care yn cynnig cymorth am ddim i bobl sydd wedi cael profedigaeth oherwydd marwolaeth, mewn unrhyw ffordd, beth bynnag fo’u hoedran, cenedligrwydd neu gred. Mae cymorth yn cynnwys cymorth profedigaeth un-i-un, grwpiau cymorth profedigaeth a chyngor neu wybodaeth ar faterion ymarferol a llinell gymorth.

Mae gan Cruse wefan bwrpasol ar gyfer pobl ifanc: www.hopeagain.org.uk. Nodwedd arbennig o'r wefan hon yw bwrdd negeseuon lle gall pobl ifanc rannu eu profiadau a derbyn atebion gan gefnogwyr ifanc hyfforddedig.

Llinell Gymorth: 0808 808 1677

E-bost: helpline@cruse.org.uk or info@cruse.org.uk

Gwefan: www.cruse.org.uk

 

UK Council for Psychotherapy (UKCP)

Corff proffesiynol blaenllaw’r DU ar gyfer addysgu, hyfforddi ac achredu seicotherapyddion a chynghorwyr seicotherapiwtig. Bydd y rhan fwyaf yn codi ffi.

Rhif ffôn: 020 7014 9955

E-bost: info@ukcp.org.uk

Gwefan: www.psychotherapy.org.uk

 

Galar Plant

At A Loss

Gwefan lle gall defnyddwyr chwilio am y gefnogaeth fwyaf addas ledled y DU.

Gwefan: http://www.ataloss.org/find-support/search

 

Child Bereavement UK - CBUK

Yn cynnig gwasanaeth i deuluoedd mewn profedigaeth a gweithwyr proffesiynol pan fo plentyn wedi marw neu'n marw a phan fo plentyn mewn profedigaeth. Mae'r sefydliad yn darparu gwybodaeth ac arweiniad, yn cyfeirio at asiantaethau eraill, cefnogaeth ac adnoddau. Mae gan wefan CBUK fforwm drafod ar gyfer teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Llinell Gymorth Cefnogaeth a Gwybodaeth Profedigaeth: 0800 02 888 40

Dydd Llun i ddydd Gwener, o 9:00yb – 5:00yp

E-bost: support@childbereavementuk.org

Gwefan: www.childbereavementuk.org

 

Childhood Bereavement Network

Y Childhood Bereavement Network (CBN) yw’r canolbwynt ar gyfer y rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn profedigaeth a’u teuluoedd ledled y DU.  

Gwefan: http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/

Map rhanbarthol o gefnogaeth sydd ar gael: http://www.childhoodbereavementnetwork.org.uk/help-around-a-death/find-help-near-you.aspx 

 

Hope Again

Hope Again yw gwefan ieuenctid Cruse Bereavement Care. Mae’n lle diogel, lle gall pobl ifanc sy’n wynebu galar rannu eu straeon ag eraill.

Llinell Gymorth: 0808 808 1677

Dydd Llun - Dydd Gwener, 9:30yb - 5:00yp

E-bost: hopeagain@cruse.org.uk

Gwefan: http://hopeagain.org.uk/

E-bost i rieni/oedolion: helpline@cruse.org.uk

 

Winston’s Wish

Mae Winston's Wish yn cynnig cymorth ac arweiniad ymarferol i blant mewn profedigaeth, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Llinell Gymorth: 08452 03 04 05

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:00yb-5:00yp a nos Fercher 7:00yh-9:30yh

Ymholiadau cyffredinol: 01242 515157

E-bost: info@winstonswish.org.uk

Gwefan: www.winstonswish.org.uk

 

Cefnogaeth Ddiwylliannol a Chrefyddol

Children of Jannah 

Nod Children of Jannah yw cwrdd ag anghenion rhieni Mwslimaidd sy'n galaru yn y DU a thu hwnt, gan ddarparu cymorth ymarferol, emosiynol ac ysbrydol, tra'n addysgu ffrindiau, teuluoedd, gweithwyr proffesiynol ac eraill i allu eu cefnogi'n well.

Llinell Gymorth a Gwybodaeth: 0161 480 5156

Dydd Llun i ddydd Iau,, 10:00yb-2:00yp

Cymorth profedigaeth: http://childrenofjannah.com/our-work/support/bereavement-support-group/

E-bost: support@childrenofjannah.com

Gwefan: http://childrenofjannah.com/

 

Christian Forums - Cefnogaeth Galar

Fforwm yn benodol ar gyfer cefnogi aelodau sy'n delio â galar.

www.christianforums.com/forums/caregivers-family-grief-support.43

 

The Gardens of Peace

Ymddiriedolaeth elusennol gofrestredig sy'n rheoli'r Fynwent Fwslimaidd fwyaf yn y DU. Mae'n cynnwys cyngor, a manylion y cyfleusterau a'r gwasanaethau a gynigir.

Rhif ffôn: 07729 707 013 or 020 8502 6000

E-bost: info@gardens-of-peace.org.uk

Gwefan: www.gardens-of-peace.org.uk

 

Muslim Bereavement Support Service

Sefydliad dielw sy'n gwasanaethu'r gymuned Fwslimaidd trwy gefnogi mamau mewn profedigaeth sydd wedi colli plentyn ar unrhyw adeg. Maent hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill, y GIG a hosbisau yn benodol, i roi cyd-destun ysbrydol i’r gwasanaethau cymorth profedigaeth y maent yn eu cynnig.

Rhif ffôn: 020 3468 7333

E-bost: info@mbss.org.uk

Gwefan: http://mbss.org.uk/

 

The Jewish Bereavement Counselling Service

Mae y Jewish Bereavement Counselling Service (JBCS) wedi ymrwymo i sicrhau bod cwnsela profedigaeth proffesiynol, medrus a chyfrinachol ar gael i bawb yn y Gymuned Iddewig. Mae ganddynt brofiad o gefnogi pobl y mae colled yn effeithio arnynt, gan gynnwys hunanladdiad, trychineb, materion holocost, marwolaeth sydyn babanod, camesgoriadau, genedigaeth farw ac erthyliad.

Rhif ffôn: 0208 951 3881

E-bost: enquiries@jbcs.org.uk

Gwefan: http://jbcs.org.uk/

 

Cefnogaeth Iechyd Meddwl

Anxiety UK

Yn darparu cefnogaeth a chymorth os ydych wedi cael diagnosis, neu’n amau bod gennych gyflwr gorbryder.

Llinell wybodaeth: 08444 775 774 (Dydd Llun i ddydd Gwener 9.30yb-5.30yp)

Ymholiadau Gweinyddol: 0161 226 7727

Gwasanaeth Testun: 07537 416905

E-bost: support@anxietyuk.org 

Gwefan: https://www.anxietyuk.org.uk/

 

Improving Access to Psychological Therapy (IAPT)

Mae Improving Access to Psychological Therapy yn wasanaeth GIG sydd wedi’i gynllunio i gynnig therapïau seicolegol i bobl sy’n dioddef o orbryder, iselder a straen.

Gwefan: http://www.nhs.uk/service-search/Psychological-therapies-(IAPT)/LocationSearch/10008

 

Maytree Suicidal Sanctuary

Elusen gofrestredig sy’n cefnogi pobl mewn argyfwng hunanladdol mewn lleoliad anfeddygol. I'r rhai sydd mewn argyfwng hunanladdol, mae Maytree yn cynnig llety tymor byr gyda chyfeillio mewn amgylchedd cyfrinachol, cefnogol ac anfeddygol.

Rhif ffôn: 020 7263 7070

E-bost: maytree@maytree.org.uk

Gwefan: www.maytree.org.uk

 

Mind

Mae Mind yn darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy'n profi problem iechyd meddwl. Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.

Rhif ffôn: 020 8519 2122

E-bost: contact@mind.org.uk 

Gwefan: www.mind.org.uk

Rhif ffôn Mind Cymru: 029 2039 5123

 

No Panic UK

Elusen gofrestredig sy’n helpu pobl sy’n dioddef o Byliau o Banig, Ffobiâu, Anhwylderau Gorfodaeth Obsesiynol ac anhwylderau gorbryder cysylltiedig eraill gan gynnwys y bobl hynny sy’n ceisio rhoi’r gorau i dawelyddion.

Llinell Gymorth: 0844 967 4848 (Bob dydd 10:00yb-10:00yh)

Llinell Gymorth Ieuenctid: 01753 840 393 (Ar gyfer pobl ifanc 13-20 oed, ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 4yp-7yh) Rhif Argyfwng 01952 680835 (neges wedi’i recordio 24 awr)

Gwefan: www.nopanic.org.uk

 

Post-Traumatic Stress Disorder UK

Gwybodaeth i'r rhai sy'n byw gyda PTSD

Gwefan: http://www.ptsduk.org/

 

Samaritans / Y Samariaid

Elusen gofrestredig sy'n cefnogi unrhyw un sydd mewn trallod, bob awr o'r dydd, trwy 201 o ganghennau ledled y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Rhif ffôn116 123 (DU) – 116 123 (Gweriniaeth Iwerddon) (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

E-bost: jo@samaritans.org.

Ymwelwch â'ch Cangen Samariaid leol http://www.samaritans.org/branches

Ysgrifennwch at: Freepost RSRB-KKBY-CYJK, PO Box 9090, STIRLING, FK8 2SA

Gwefan: www.samaritans.org

 

SANE

Mae Sane yn elusen iechyd meddwl flaenllaw yn y DU sy’n gweithio i wella ansawdd bywyd pobl y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt.

Llinell Gymorth: 0300 304 7000 (6:00yh-1:00yh bob dydd)

E-bost: info@sane.org.uk

Gwefan: www.sane.org.uk

 

Survivors of Bereavement by Suicide (SoBS)

Yn cynnig cymorth i'r rhai sydd wedi cael profedigaeth oherwydd hunanladdiad.

Llinell Gymorth: 0300 111 5065 (9yb i 9yh bob dydd)

Gwefan: http://uk-sobs.org.uk/ 

Hefyd mae peiriant chwilio ar-lein defnyddiol i gefnogi pobl sy'n teimlo'n hunanladdol:

http://uk-sobs.org.uk/we-can-help/feeling-suicidal/#orgs

 

Trauma Assist

Gofal adferiad trawma. Mae ganddo gefnogaeth profedigaeth drawmatig a thrawma i blant, gan gynnwys opsiynau cwnsela wyneb yn wyneb.

Gwefan: http://assisttraumacare.org.uk/

Llinell Gymorth: 01788 560800

 

Cwnsela a Chefnogaeth Perthynas

Relate

Gyda sgwrs fyw am ddim ar y we gyda chynghorydd, ond fel arall mae gwasanaethau cymorth yn seiliedig ar ffioedd. Mae'r rhain yn cynnwys, wyneb yn wyneb, cwnsela dros y ffôn, cymorth e-bost, cwnsela gwe-gamera.

Gwefan: https://www.relate.org.uk/

Rhif ffôn: 0300 100 1234

 

Marriage Care

Gofal a chefnogaeth perthynas a phriodas. Yn meddu ar ethos Catholig ond yn cynnig cymorth perthynas sy’n “ddiduedd” (dyfyniad o’u llinell gymorth)

Gwefan: http://www.marriagecare.org.uk/

Llinell Gymorth: 0800 389 3801

 

British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP)

Mae’r BACP yn darparu gwybodaeth am sut y gall cwnsela fod o fudd i chi neu’r rhai sy’n agos atoch, a sut i ddod o hyd i therapydd preifat.

Gwasanaethau Cwsmer: 01455 883300 – Trydar @BCAP – Testun 01455 883300

Dydd Llun - Dydd Gwener, o 9.00yb tan 5:00yp

E-bost: bacp@bacp.co.uk

Gwefan: www.bacp.co.uk

Dod o hyd i therapydd: http://www.itsgoodtotalk.org.uk/therapists

 

UKCP

Prif gorff proffesiynol y DU ar gyfer addysgu, hyfforddi ac achredu seicotherapyddion a chynghorwyr seicotherapiwtig.

Dod o hyd i therapydd: www.psychotherapy.org.uk

Materion yn Ymwneud â Beichiogrwydd

Antenatal Results and Choices (ARC)

Mae ARC yn cynnig gwybodaeth a chymorth anghyfarwyddol i rieni cyn, yn ystod ac ar ôl sgrinio cyn geni; pan ddywedir wrthynt fod gan eu babi anomaledd; pan fyddant yn gwneud penderfyniadau anodd ynghylch parhau â beichiogrwydd neu ddod â beichiogrwydd i ben, a phan fyddant yn ymdopi â materion cymhleth a phoenus ar ôl gwneud penderfyniad, gan gynnwys profedigaeth. Mae ARC yn cynnig Llinell Gymorth, rhwydwaith cymorth a llenyddiaeth i rieni, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Llinell Gymorth: 0845 077 2290 neu 0207 713 7486

Dydd Llun - Dydd Gwener, o 10:00yb tan 5:30yp

E-bost: info@arc-uk.org

Gwefan: www.arc-uk.org

 

Bliss, ar gyfer babanod sy'n cael eu geni'n gynamserol neu'n sâl

Mae Bliss yn bodoli i sicrhau bod pob babi sy’n cael ei eni’n rhy fuan, yn rhy fach neu’n rhy sâl yn y DU yn cael y cyfle gorau posibl i oroesi ac o gyrraedd ei lawn botensial. Mae Bliss yn cefnogi teuluoedd, yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol, ac yn ymgyrchu dros adnoddau ysbyty gwell ar draws Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Llinell gymorth cefnogaeth i deuluoedd: 0808 801 0322

Dydd Llun i ddydd Gwener, o 10:00yb – 4:00yp ac o 7:00yh – 9:00yh

Gwefan: www.bliss.org.uk

E-bost: hello@bliss.org.uk

 

British Pregnancy Advisory Service - BPAS

Mae BPAS yn cefnogi dewis atgenhedlol ac iechyd trwy eirioli a darparu gwasanaethau fforddiadwy o ansawdd uchel i atal beichiogrwydd digroeso gydag atal cenhedlu neu ddod â nhw i ben trwy erthyliad.

Rhif ffôn: 03457 30 40 30

Gwefan: https://www.bpas.org

 

Y Beresford Centre

Mae Canolfan Cwnsela Beichiogrwydd Beresford wedi’i lleoli yng Nghasnewydd, De Cymru ac mae’n darparu gwasanaethau proffesiynol a chyfrinachol i bobl yng Nghymoedd Casnewydd, Caerffili, Cas-gwent, Cil-y-coed, Sir Fynwy, Sirhywi a Rhymni.

Maent yn cynnig profion beichiogrwydd am ddim, gwybodaeth am opsiynau beichiogrwydd a chymorth cyfrinachol.

01633 212320

Gwefan: http://www.beresfordcentre.org.uk

 

Pregnancy Choices Directory

Mae'r ddolen ganlynol yn arwain at offeryn chwilio ar gyfer opsiynau/sefydliadau cymorth ledled y DU: http://www.pregnancychoicesdirectory.com

 

City Pregnancy Counselling & Psychotherapy yn Llundain

Wedi’i staffio gan dîm gwirfoddol o gwnselwyr a seicotherapyddion â chymwysterau a phrofiad proffesiynol, mae CPCP yn wasanaeth sydd wedi’i leoli yng nghanol Llundain sy’n darparu gofod diogel, proffesiynol, cyfrinachol ac anfeirniadol i fenywod, dynion a chyplau drafod eu hanawsterau gyda beichiogrwydd, colli beichiogrwydd a materion cysylltiedig.

Rhif ffôn: 020 7638 5440

E-bost: info@citypregnancy.org.uk

Gwefan: www.citypregnancy.org.uk

 

Kicks Count

Mae Kicks Count yn elusen gofrestredig yn y DU sy’n ceisio gostwng cyfradd marw-enedigaethau a marwolaethau newydd-enedigol y DU drwy godi ymwybyddiaeth o symudiadau babanod yn ystod beichiogrwydd.

E-bost: info@kickscount.org.uk  

Gwefan: www.kickscount.org.uk/

 

Ectopic Pregnancy Trust

Yn darparu gwybodaeth, addysg a chymorth i'r rhai yr effeithir arnynt gan gymhlethdodau beichiogrwydd cynnar ac i'r gweithwyr iechyd proffesiynol sy'n gofalu amdanynt.

Llinell Gymorth: 020 7733 2653 (Gwasanaeth ateb 24 awr)

Gwefan: www.ectopic.org.uk

 

Fertility Network UK

Yn cynnig cyngor a chefnogaeth i bobl sy'n delio â phroblemau anffrwythlondeb a/neu sy'n wynebu bywyd heb blant. Ymgyrchu dros well dealltwriaeth o faterion anffrwythlondeb a darpariaeth amserol a chyson o ofal anffrwythlondeb ledled y DU.

Llinell Wybodaeth: 01424 732 361

E-bost: support@fertilitynetworkuk.org

Gwefan: http://fertilitynetworkuk.org

 

Tommy’s

Yn y DU bydd 1 o bob 4 mam a thad yn colli babi yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth. Mae Tommy’s yn bodoli i newid hyn a’u nod yw helpu mwy o famau a thadau i gael babi iach a haneru nifer y babanod sy’n marw yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth erbyn 2030.

Rhif ffôn:  0207 398 3400

E-bost: mailbox@tommys.org

Gwefan: www.tommys.org

Cyngor a Gwybodaeth

ACAS

Acas (Gwasanaeth Cynghori, Cymodi a Chyflafareddu) yn darparu gwybodaeth, cyngor, hyfforddiant, cymodi a gwasanaethau eraill i gyflogwyr a gweithwyr i helpu i atal neu ddatrys problemau yn y gweithle.

Rhif ffôn: 0300 123 1100, 8yb-8yh o ddydd Llun i ddydd Gwener a 9yb-1yp ar ddydd Sadwrn

Gwefan: http://www.acas.org.uk

 

Action Against Medical Accidents (AvMA)

Cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i bobl yr effeithir arnynt gan ddamweiniau meddygol, trwy linell gymorth a gwasanaeth gwaith achos.

Llinell Gymorth: 0845 123 2352, Dydd Llun i Ddydd Gwener, o 10:00yb – 3:30yp

Gwefan: www.avma.org.uk  

 

Baby MPS (Mailing Preference Service) ar-lein

Gwefan am ddim lle gall rhieni gofrestru ar-lein i atal neu o leiaf leihau llythyrau sy’n ymwneud â babanod o samplau, cynigion, hysbysebion ac ati.

Gwefan: www.mpsonline.org.uk/bmpsr

Rhif ffôn: 0207 291 3310

E-bost: bmps@dma.org.uk

 

Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol, diduedd ac annibynnol am ddim o dros 3,500 o leoliadau ledled y DU.

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk

 

The Coroner's Court Support Service

Mae Coroners’ Courts Support Service (CCSS) yn fudiad gwirfoddol annibynnol y mae ei wirfoddolwyr hyfforddedig yn cynnig cefnogaeth emosiynol a chymorth ymarferol i deuluoedd mewn profedigaeth, tystion ac eraill sy’n mynychu Cwest mewn Llys Crwner.

Llinell Gymorth: 0300 111 2141

Gwefan: www.coronerscourtssupportservice.org.uk

E-bost: info@ccsupport.org.uk 

 

Gov.UK – Taliadau Angladd

Gwybodaeth ar-lein am Daliadau Costau Angladd y Gronfa Gymdeithasol a ffurflen y gellir ei lawrlwytho.

Gwefan: www.gov.uk/funeral-payments/overview

 

Gov.UK – Budd-daliadau Mamolaeth

Gwefan: https://www.gov.uk/government/publications/maternity-benefits-technical-guidance/maternity-benefits-technical-guidance

 

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cyngor arian diduedd am ddim, a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU.

Rhif ffôn: 0800 138 7777, Dydd Llun - Dydd Gwener, o 8:00yb-8:00yh, dydd Sadwrn o 9:00yb-1:00yh

Gwefan: https://www.moneyadviceservice.org.uk/en

 

PALS – Patient Advice and Liaison Service / Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion

Mae PALS yn cynnig cyngor cyfrinachol, cefnogaeth a gwybodaeth ar faterion yn ymwneud ag iechyd. Maent yn darparu pwynt cyswllt i gleifion, eu teuluoedd a'u gofalwyr. Gallwch ddod o hyd i swyddogion o PALS yn eich ysbyty lleol.

Gallwch ddod o hyd i'ch swyddfa PALS agosaf ar wefan NHS Choices.

Gallwch hefyd ofyn i'ch meddygfa, ysbyty neu ffonio GIG 111 am fanylion eich PALS agosaf.

Gwefan: http://www.nhs.uk/service-search/patient-advice-and-liaison-services-(pals)/locationsearch/363

 

Swyddfeydd Cofrestru ar gyfer Cymru a Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Lloegr a Chymru: www.gro.gov.uk/gro/content

Yr Alban: www.nrscotland.gov.uk

Gogledd Iwerddon: https://www.nidirect.gov.uk/contacts/contacts-az/general-register-office-northern-ireland

 

Working Families

Yn helpu rhieni a gofalwyr sy’n gweithio a’u cyflogwyr i ddod o hyd i gydbwysedd gwell rhwng cyfrifoldebau gartref a gwaith. Llinell gymorth gyfreithiol am ddim i gael cyngor ar hawliau cyflogaeth a chyngor sylfaenol ar fudd-daliadau a chredydau treth.

Llinell gymorth cyngor: 0300 012 0312

E-bost: advice@workingfamilies.org.uk

Gwefan: www.workingfamilies.org.uk

 

Cyflyrau Meddygol

Antenatal Results and Choices (ARC) - Canlyniadau a Dewisiadau Cyn Geni

Mae ARC yn cynnig gwybodaeth a chymorth anghyfarwyddol i rieni cyn, yn ystod ac ar ôl sgrinio cyn geni; pan ddywedir wrthynt fod gan eu babi anomaledd; pan fyddant yn gwneud penderfyniadau anodd ynghylch parhau â beichiogrwydd neu ddod â beichiogrwydd i ben, a phan fyddant yn ymdopi â materion cymhleth a phoenus ar ôl gwneud penderfyniad, gan gynnwys profedigaeth. Maent yn cynnig Llinell Gymorth, rhwydwaith cymorth a llenyddiaeth i rieni, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.

Llinell Gymorth: 0845 077 2290 neu 0207 713 7486, Dydd Llun i ddydd Gwener, o 10:00yb tan 5:30yh

E-bost: info@arc-uk.org

Gwefan: www.arc-uk.org

 

Action on Pre-Eclampsia (APEC)

Yn helpu ac yn cefnogi menywod sydd wedi cael neu sy'n poeni am gyneclampsia, Syndrom HELLP (Hemolysis, ensymau afu uwch a phlatennau isel) a gorbwysedd a achosir gan feichiogrwydd (PIH).

Llinell Gymorth: 0208 427 4217 (Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:00yb-5:00yh)

Rhif ffôn: 01386 761848

E-bost: info@apec.org.uk

Gwefan: www.apec.org.uk

 

Group B Strep Support

Elusen annibynnol yn y DU, a ffurfiwyd i helpu i atal heintiau Grŵp B Strep y gellir eu hatal mewn babanod newydd-anedig.

Rhif ffôn: 01444 416 176

E-bost: info@gbss.org.uk

Gwefan: https://gbss.org.uk/

 

Contact a Family

Mae Contact a Family yn elusen genedlaethol sy'n bodoli i gefnogi teuluoedd plant anabl beth bynnag fo'u cyflwr neu anabledd. Maent yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ac yn dod â theuluoedd at ei gilydd fel y gallant gefnogi ei gilydd. Maent yn ymgyrchu i wella eu hamgylchiadau, a thros eu hawl i fod yn gynwysedig ac yn gyfartal mewn cymdeithas.

Llinell Gymorth: 0808 808 3555

Rhif ffôn:  020 7608 8700

E-bost: info@cafamily.org.uk

Gwefan: www.cafamily.org.uk

 

ICP Support

Mae'n cynnig cymorth a gwybodaeth i fenywod sydd wedi dioddef o Cholestasis Beichiogrwydd Intrahepatig (ICP) neu sy'n amau bod y cyflwr arnynt.

Llinell Gymorth: 07939 871 929 (Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9:00yb – 8:00yp)

E-bost: supportline@icpsupport.org

Gwefan: www.icpsupport.org

 

Ffotograffiaeth Profedigaeth

Gifts of Remembrance

Mae Gifts of Remembrance yn fenter gymdeithasol ddielw a sefydlwyd gan Rachel Hayden, rhiant mewn profedigaeth a ffotograffydd gwirfoddol, sy’n darparu hyfforddiant i staff ysbytai a gwirfoddolwyr sy’n cefnogi rhieni y mae eu babi’n farw-anedig neu’n marw yn fuan ar ôl ei eni.

Gwefan: http://giftsofremembrance.co.uk/

 

Remember my Baby

Ffotograffiaeth cofio am ddim. Elusen gofrestredig yn y DU sydd â ffotograffwyr proffesiynol yn gwirfoddoli eu gwasanaethau ffotograffiaeth er budd rhieni yn y DU sy'n colli eu babi cyn, yn ystod neu'n fuan ar ôl genedigaeth.

Gwefan: http://www.remembermybaby.org.uk/

 

Now I lay me down to sleep

Gwefan Americanaidd sy'n rhoi rhieni mewn profedigaeth mewn cysylltiad â ffotograffwyr proffesiynol a fydd yn tynnu lluniau o'u babanod am ychydig neu ddim cost. Byddwch yn ymwybodol: Safle yn dangos enghreifftiau o ffotograffau o fabanod o bob cam o feichiogrwydd. Cliciwch ar Find a photographer > United Kingdom i gael rhestr fer o ffotograffwyr o'r DU.

Gwefan: www.nowilaymedowntosleep.org

Angladdau a Gwasanaethau

British Humanist Association

Mae gan y British Humanist Association rwydwaith o weithredwyr angladdau achrededig a all helpu i gynllunio a chynnal seremoni angladd anghrefyddol.

Rhif ffôn: 020 7324 3060

E-bost: ceremonies@humanism.org.uk

Gwefan: www.humanism.org.uk

 

Child Funeral Charity

Cynorthwyo teuluoedd yn ariannol yng Nghymru a Lloegr sy'n gorfod trefnu angladd ar gyfer babi neu blentyn 16 oed neu iau.

Rhif ffôn: 01480 276088, Dydd Llun i ddydd Gwener 9:00yb-5:00yp

E-bost: enquiries@childfuneralcharity.org.uk

Gwefan: www.childfuneralcharity.org.uk

 

Federation of Burial and Cremation Authorities (FBCA)

Sefydliad awdurdodau amlosgi.

Rhif ffôn: 020 8669 4521

Gwefan: www.fbca.org.uk

 

Institute of Cemetery and Crematorium Management (ICCM)Mae’r ICCM yn gosod safonau proffesiynol a chymdeithasol moesegol ar gyfer rheoli gwasanaethau claddu, amlosgi a gwasanaethau cysylltiedig, ac yn darparu addysg a hyfforddiant. (Yr ICBA gynt - Institute of Burial and Cremation Administration).

Rhif ffôn: 020 8989 4661

E-bost: julie.callender@iccm-uk.com

Gwefan: www.iccm-uk.com

 

National Association of Funeral Directors

Cyngor, cod ymarfer a chyfeiriadau ar gyfer pobl sy'n cynllunio angladd neu'n chwilio am drefnydd angladdau.

Rhif ffôn: 0121 711 1343

Dydd Llun - Dydd Gwener, o 9:00yb - 5:00yp

E-bost: info@nafd.org.uk

Gwefan: www.nafd.org.uk

 

National Association of Memorial Masons (NAMM)

Cyngor ac anerchiadau ar gyfer pobl sydd eisiau carreg goffa.

Rhif ffôn: 01788 542264

Gwefan: www.namm.org.uk

 

Natural Death Centre

Cyngor i deuluoedd ac eraill ar gladdu mewn coetir neu safle gwarchodfa natur ac ar drefnu angladdau anffurfiol ac ecogyfeillgar.

Yn cynnwys gwybodaeth am eirch/cynwysyddion a chyflenwyr eraill

Llinell Gymorth: 01962 712 690

Gwefan: www.naturaldeath.org.uk

 

Rowland Brothers International

Trefnwyr angladdau rhyngwladol sy'n cynnig gwasanaeth dychwelyd.

Gwefan: https://rowlandbrothersinternational.com/

 

Saying Goodbye

Rhan o'r Mariposa Trust.  Mae Saying Goodbye yn darparu gwasanaethau coffa yn yr Eglwys Gadeiriol i unrhyw un sydd wedi colli babanod ar unrhyw adeg o feichiogrwydd, ar enedigaeth neu yn ei fabandod.

Rhif ffôn: 0845 293 8027

E-bost: info@sayinggoodbye.org

Gwefan: www.sayinggoodbye.org / www.mariposatrust.org

 

Ymchwil ac Atal

Kicks Count

Mae Kicks Count yn elusen gofrestredig yn y DU sy’n ceisio gostwng cyfradd marw-enedigaethau a marwolaethau newydd-enedigol y DU drwy godi ymwybyddiaeth o symudiadau babanod yn ystod beichiogrwydd.

E-bost: info@kickscount.org.uk  

Gwefan: www.kickscount.org.uk/

 

International Stillbirth Alliance (ISA)

Mae'r ISA yn glymblaid ryngwladol o sefydliadau sy'n ymroddedig i ddeall achosion marw-enedigaeth a'i atal. Mae'n codi ymwybyddiaeth, yn addysgu ar arferion rhagofalus a argymhellir ac yn hwyluso ymchwil ar farw-enedigaethau.

Gwefan: www.stillbirthalliance.org

 

Perinatal Institute ar gyfer iechyd mamau a phlant

Mae'r Perinatal Institute yn sefydliad dielw cenedlaethol a sefydlwyd i wella diogelwch ac ansawdd gofal mamolaeth. Mae'n ddarparwr cymwysedig o wasanaethau cymorth mamolaeth, gan gynnwys addysg a hyfforddiant mewn cofnodion mamolaeth safonol, asesu twf ffetws ac archwilio amenedigol.

Rhif ffôn: 0121 607 0101

Gwefan: www.perinatal.org.uk

 

Tommy’s

Yn y DU bydd 1 o bob 4 mam a thad yn colli babi yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth. Mae Tommy’s yn bodoli i newid hyn a’u nod yw helpu mwy o famau a thadau i gael babi iach a haneru nifer y babanod sy’n marw yn ystod beichiogrwydd neu enedigaeth erbyn 2030.

Rhif ffôn: 0800 0147 800 0207 398 3400

mailbox@tommys.org

www.tommys.org

 

Trais yn y cartref a Chamdriniaeth

Rape Crisis

Mae Rape Crisis Lloegr a Chymru yn sefydliad ffeministaidd sy'n bodoli i hyrwyddo anghenion a hawliau menywod a merched sydd wedi profi trais rhywiol, i wella gwasanaethau iddynt ac i weithio tuag at ddileu trais rhywiol.

Llinell gymorth rhadffôn 0808 802 9999 (Bob dydd 12:00 - 2.30yp a 7:00 - 9.30yb a 3:00yp - 5:30yp yn ystod yr wythnos)

Gwefan: https://rapecrisis.org.uk

 

Refuge

Mae Refuge yn cefnogi 3,700 o fenywod a phlant ar unrhyw ddiwrnod penodol trwy amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys llochesi, eiriolaeth annibynnol, allgymorth cymunedol a gwasanaethau diwylliannol-benodol

0808 2000 247 - Rhadffôn Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol 24 Awr

Gwefan: www.refuge.org.uk

 

Relate

Darparwr cymorth perthnasoedd mwyaf y DU. Bob blwyddyn maent yn helpu dros filiwn o bobl o bob oed, cefndir a chyfeiriadedd rhywiol i gryfhau eu perthnasoedd.

Rhif ffôn: 0300 100 1234

Gwefan: www.relate.org.uk

 

Women’s Aid

Yr elusen genedlaethol ar gyfer menywod a phlant sy’n gweithio i roi terfyn ar gam-drin domestig.

Rhif ffôn: 0117 944 4411, dydd Llun i ddydd Gwener 10:00yb-4:00yp

Rhadffôn Llinell Gymorth Trais Domestig Genedlaethol 24 awr: 0808 2000 247

E-bost: info@womensaid.org.uk

Llinell Gymorth E-bost: helpline@womensaid.org.uk

Gwefan: www.womensaid.org.uk

 

Cefnogaeth i'r rhai nad ydyn nhw o reidrwydd wedi cael profedigaeth

Multiple Births Foundation (MBF)

Cefnogaeth a gwybodaeth i deuluoedd ag efeilliaid a genedigaethau lluosog uwch, a gwybodaeth i weithwyr proffesiynol.

Rhif ffôn: 020 3313 3519 or 020 8313 3519

E-bost: mbf@imperial.nhs.uk

Gwefan: www.multiplebirths.org.uk

 

Rainbow Families

Mae Rainbow Families yn grŵp cymdeithasol anffurfiol ar gyfer rhieni lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol ac sy’n holi (LGBTQ) a’u plant yn Brighton, Hove, Sussex a’r ardaloedd cyfagos. Mae aelodaeth yn agored i bob rhiant LGBTQ a darpar rieni a'u plant.

E-bost: info@rainbowfamilies.org.uk

Gwefan: www.rainbowfamilies.org.uk

 

Twins Trust

Gwefan yr unig sefydliad rhiant yn y DU sy’n darparu gwybodaeth a chymorth i barau sy’n disgwyl, neu sydd wedi cael, genedigaeth luosog.

Gwefan: https://twinstrust.org/

 

Coleg Brenhinol y Bydwragedd

Gwefan: https://www.rcm.org.uk/

 

Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a'r Gynaecolegwyr

Gwefan: https://www.rcog.org.uk/

 

Coleg Brenhinol Patholeg

Gwefan: https://www.rcpath.org

 

Storïau gan rieni sydd wedi cael profedigaeth

The Legacy of Leo: LGBT babyloss

Profiadau o golli babanod wedi'u hysgrifennu gan deuluoedd LGBT.

Gwefan: www.thelegacyofleo.com/category/lgbt-baby-loss

 

Isla's Journey

Gwefan: www.islasjourney.com 

Profedigaethau Eraill

At A Loss

Mae At A Loss yn darparu offeryn ar-lein lle gall defnyddwyr chwilio am y cymorth mwyaf addas ledled y DU, wedi'i deilwra i'r math o brofedigaeth ac oedran y defnyddiwr.

Gwefan: http://www.ataloss.org/find-support/search

 

Cruse Bereavement Care

Mae Cruse Bereavement Care yn cynnig cymorth am ddim i bobl sydd wedi cael profedigaeth oherwydd marwolaeth, mewn unrhyw ffordd, beth bynnag fo’u hoedran, cenedligrwydd neu gred. Mae cymorth yn cynnwys grwpiau cymorth profedigaeth a chyngor neu wybodaeth ar faterion ymarferol a llinell gymorth.

Mae gan Cruse wefan arbennig i bobl ifanc, www.hopeagain.org.uk. Nodwedd arbennig o'r wefan hon yw bwrdd negeseuon lle gall pobl ifanc rannu eu profiadau a derbyn atebion gan gefnogwyr ifanc hyfforddedig.

Llinell Gymorth: 0808 808 1677

E-bost: helpline@cruse.org.uk or info@cruse.org.uk

Gwefan: www.cruse.org.uk

 

The Loss Foundation

Elusen yn y DU sy’n ymroddedig i ddarparu cymorth profedigaeth yn unig ar ôl colli anwylyd i ganser, boed hynny’n briod, yn aelodau o’r teulu, yn ffrindiau neu’n gydweithwyr.

Gwefan: https://www.thelossfoundation.org

Rhif ffôn: 0300 200 4112

 

The National Association of Widows

http://www.nawidows.org.uk

 

Road Peace

Ar gyfer unrhyw un yr effeithiwyd arno gan farwolaeth yn dilyn damwain ffordd.

Gwefan: http://www.road-peace.org.uk/

Exit Site